maple แอ้บเวอร์

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

อาณาจักรอิศานปุระ

อาณาจักรอิศานปุระ (พุทธศตวรรษที่12-18)หรือเจนละ เป็นอาณาจักรโบราณในภาคอีสานส่วนมากและภาคกลางในประเทศไทย ในสมัยอาณาจักรอิศานปุระนี้ยุคขอมรุ่งเรืองในสมัยพระเจ้าอิศานวรมัน มีเขียนอยู่ในบันทึกของราชทูตจีน โจว ต้ากวน เขาเขียนบันทึกเรื่องราวของอาณาจักรอิศานปุระไว้ชื่อว่า " บันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจนละ " ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยุคที่อาณาจักรขอมรุ่งเรืองทางด้านศิลปะวิทยาการสูงสุด มีการสร้างศาสนสถานเป็นปราสาทหินขนาดใหญ่ในพื้นที่หลายพื้นที่

สิ่งก่อสร้างในสมัยอิศานปุระ

สิ่งก่อสร้างในสมัยอิศานปุระนั้น ยังปรากฏให้เห็นได้ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นปรสาทหินรูปแบบขอมโบราณ เช่น
  • ปราสาทนครธม 
  • ปราสาทตาพรหม จ.นครราชสีมา
  • ปราสาทหินพิมาย จ.นครราชสีมา
  • ปราสาทปรางค์กู่ จ.ชัยภูมิ
  • ปราสาทหินพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์
  • ปราสาทเมืองต่ำ จ.บุรีรัมย์
  • ปราสาทศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์
  • พระปรางค์สามยอด จ.ลพบุรี
  • ปราสาทเมืองสิงห์ จ.กาญจนบุรี
นอกจากนี้แล้วยังมีแหล่งโบราณสถานอิศานปุระอีกหลายแห่งกระจายอยู่ทั่วภาคอีสานอีกด้วย

อีสาน(ตะวันออกเฉียงเหนือ)

อีสาน เป็นชื่อเรียกพื้นที่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยมีหลักหมายเอากรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง

  แรกมีประกาศให้เรียกภาคอีสานเป็นทางการ เมื่อ พ.ศ.2456  ในรัชกาลที่ 6
 ก่อนได้ชื่อภาคอีสาน บริเวณนี้ถูกเรียกว่าลาว  เช่น  ลาวฝ่ายตะวันออก, ลาวฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือ, ลาวฝ่ายเหนือ, ลาวฝ่ายกลาง
 ต่อมา พ.ศ.2442  รัชกาลที่ 5 โปรดให้เรียกรวมว่า มณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ แต่หมายรวมเฉพาะลุ่มแม่น้ำมูลถึงอุบลราชธานี, จัมปาสัก ,ฯลฯ
 ทุกวันนี้เรียกทั้งชื่ออีสาน และตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นดินแดนเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยและภูมิภาคสุวรรณภูมิ
 น้ำทะเลเคยทะลักเข้ามาอยู่ในแอ่งโคราช เมื่อ 135 ล้านปีมาแล้ว  ทำให้เกิดชั้นเกลือและยิปซัมบริเวณนี้

ศาสนาและความเชื่อ


ด้านศาสนาและความเชื่อได้แก่ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พระพุทธศาสนานิกายอาจริยวาทหรือมหายาน ดังจะเห็นได้จากโบราณสถานและโบราณวัตถุ เช่น ปราสาทหิน เทวรูปพระโพธิ์สัตว์ ศิวลึงค์ พระพุทธรูปปางนาคปรก ความเชื่อเรื่องพญานาค เป็นต้น

credit :  หอมเป : http://board.postjung.com/601926.html

ไม่มีความคิดเห็น: